کد مطلب: 187697
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۲۲:۴۲
 
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
انفجار در خانه‌ای مسکونی و مرگ دو زن در زنجان
منبع : خبرگزاری ايسنا